Jagen op de vos kan voorlopig weer in Utrecht


De Raad van State (RvS) heeft donderdag 11 mei besloten dat de ontheffing om de vos ook met lichtbakken te bejagen voorlopig weer van kracht is in Utrecht. Binnen de grenzen van die ontheffing mag het vossenbeheer worden hervat. Overigens is de ontheffing alleen van toepassing in de aangewezen weidevogelgebieden en totdat er in de bodemprocedure een uitspraak wordt gedaan.


Al eerder was een aanpassing van de ontheffing nodig, nadat de Faunabescherming, Fauna4Life en Animal Rights bezwaar hadden aangetekend tegen de door de FBE Utrecht verleende ontheffing voor het ’s nachts schieten van vossen met een geweer. In die aanpassing van 21 maart j.l. benadrukte het college van Gedeputeerde Staten (GS) dat predatie door – in dit geval – vossen leidt tot een afname van het aantal weidevogels.


FBE-rapport


Het college baseerde zich voor die conclusie op het FBE-rapport ‘De rol van de vos bij weidevogelpredatie en de effectiviteit van het uitgevoerde vossenbeheer in de provincie Utrecht’. Dit rapport kwam mede tot stand dankzij de inspanningen van onderzoeker Youri Egas en ecoloog Milan van der Velden vanuit de FBE, die hiervoor de samenwerking hebben gezocht met weidevogelorganisaties.


Ook tegen deze aangepaste ontheffing tekenden de dierenclubs bezwaar aan. Op 4 mei werd deze zaak behandeld en na afloop daarvan werd de ontheffing geschorst. Maar gisteren besloot de Raad van State alsnog om de verzoeken van de Faunabescherming, Fauna4Life en Animal Rights af te wijzen. Hiermee is de schorsing voorlopig opgeheven.


Argumentatie


Het opheffen van de schorsing werd als volgt beargumenteerd: de bevindingen in het FBE-rapport achtte de voorzieningenrechter onvoldoende weersproken. Het enkele feit dat niet-professionele vrijwilligers de gegevens hebben verzameld, achtte de voorzieningenrechter zonder concrete voorbeelden van die gegevens niet genoeg om die als onbetrouwbaar aan te merken. Verder woog de voorzieningenrechter mee, dat de staat van instandhouding van de vos gunstig is en onweersproken is gebleven dat die staat van instandhouding niet wordt bedreigd bij het voorgestelde beheer. Daar tegenover staat dat de weidevogels in een slechte staat van instandhouding verkeren.


Het bericht Jagen op de vos kan voorlopig weer in Utrecht verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 12-05-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.